Презентації 13.12.2019

http://transfusiology.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/Prezentatsiya_na_seminare_2019_2_Harkov.pptx

http://transfusiology.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/Prezentatsiya_na_seminare_2019_Harkov.pptx
http://transfusiology.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/Korokina-Dlya-konferentsiyi-1-1-1.ppt
http://transfusiology.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/Prezentatsiya_Oktafarma_13.12.19.pptx
http://transfusiology.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/Posttrans.oslozh.Belousov.pptx